1. Yang Fe 2. Ya Ki Man Doo 4. Gam Ja Jun 5. Kim Chi Pa Jun 6. Kim Bap
         
7. Duk Bo Ki 8. Sae Woo Ti Kim 9. O-Jing Uh Ti Kim 10. Ya Chae Ti Kim 11. Bul Kal Bi
         
12. Bul Go Gi 13. De Gi Bul Go Gi 14. Duk Gui 15. Cho Ki Gui 17. Go Dung Ae Gui
         
21. Dol Soti Bim Bap 25. Kim Chi Jigae 26. Daen Jang Jigae 28. Duk Do Ri Tang Korean Salad
         
     
  32. Bok Kim Bap   35. Chap Chae